Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της ΣΟΧ1/2016 /6829/12.05.2016

1206

Την Τρίτη 21 Ιουνίου στις 08.00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή (συγκροτήθηκε με την 221/13.6.2016 απόφαση του Δημάρχου), προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ1/2016 /6829/12.05.2016 προκήρυξης του Δήμου Μονεμβασίας.

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης στην επιλογή “Διαβάστε Περισσότερα

Πίνακες:


Υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. Οδηγών Φορτηγών

Υποψήφιοι κατηγορίας Δ.Ε. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Υποψήφιοι κατηγορίας Υ.Ε. Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης