Παροχή υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Νεάπολης – Παλαιόκαστρο της ΔΕ Βοιών

130

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 (παρ. 3), 73 & 79-81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

2. Τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας που επιβάλλουν τις υπηρεσίες φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση Νεάπολης/Παλαιοκάστρου της ΔΕ Βοιών κατά κώδικα isps.

3. Το από 06.03.2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου με ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρ. 13 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, το οποίο θα αναρτηθεί στο site του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (dltmonemvasias.gr) και του Δήμου Μονεμβασίας (monemvasia.gov.gr).

4. Την Απόφαση -αριθ. 35/09.03.23 (ΑΔΑ: 6ΑΙ2ΟΕΘΔ-ΦΝ7)-, περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 34.998,38 ευρώ.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως φροντίσετε να περιέλθει στην υπηρεσία μας, έως την 22η/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 η προσφορά σας (σε φάκελο καθώς και σε ξεχωριστό φάκελο με τα δικαιολογητικά), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, συνοδευόμενη και από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές (ατομικές και εργαζομένων) κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Εμπορικό/Βιομηχανικό/Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, αν δεν αναγράφει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

6. Ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία θα δηλώνεται εάν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος της επιχείρησης από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

7. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία μητρώου/Επιχείρησης» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς, από την οποία θα προκύπτουν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.

8. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

9. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ) σε περίπτωση εταιρείας που υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, κλπ, ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο προκύπτει ότι η εταιρεία έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για το προσωπικό που χρησιμοποιεί καθώς και
για τις ζημίες έναντι τρίτων, που πηγάζουν από την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης.

Όλα τα ανωτέρω (προσφορά και δικαιολογητικά) προσκομίζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου litamo@monemvasia.gr
Εναλλακτικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 4250/14.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας.
Τηλ: 2734360128-111, email: litamo@monemvasia.gr – Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας – Νεάπολη Τ.Κ 230 53.-