Περίληψη αίτησης του άρθρου 10 του Ν 4182/2013-825 ΚπολΔ, του Κοινωφελούς Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Ηλικιωμένων και Ατόμων με ειδικάς ανάγκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

292

Περίληψη της από 18.6.2020 και με αριθμό κατάθεσης 28/22.6.2020 αίτησης του άρθρου 10 του Ν 4182/2013-825 ΚπολΔ, του Κοινωφελούς Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Ηλικιωμένων και Ατόμων με ειδικάς ανάγκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στην Νεάπολη Βοιών Λακωνίας του Δήμου Μονεμβασίας, και όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090345742, περί ερμηνείας της από 27.8.1990 ιδιόγραφη διαθήκη της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας Παρασκευά ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ το γένος Παναγιώτη και Ελένης ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ, η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών την 17 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 πμ, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

***********************************

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών πρόκειται να συζητηθεί την 17.9.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, η από 18.6.2020 και με αριθμό κατάθεσης 28/22.6.2020 αίτηση του άρθρου 10 του Ν 4182/2013-825 ΚπολΔ, του Κοινωφελούς Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Ηλικιωμένων και Ατόμων με ειδικάς ανάγκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στην Νεάπολη Βοιών Λακωνίας του Δήμου Μονεμβασίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο συστάθηκε με την 1/1996 πράξη του κ. Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης και η οποία μαζί με τον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις 5.2.1996 και στο με αριθμό 76 /5.2.1996 Τεύχος Β΄ φύλλο αυτής, περί της ερμηνείας της από 27.8.1990 ιδιόγραφης διαθήκης της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας Παρασκευά ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ το γένος Παναγιώτη και Ελένης ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ, κοινοποιούμενη νομίμως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που κατοικοεδρεύει στην Πάτρα και στον κ. Υπουργό των οικονομικών ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου.

Με την αίτησή του αυτή, το Κοινωφελές Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως Ηλικιωμένων και Ατόμων με ειδικάς ανάγκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», αιτείται όπως το Τριμελές Εφετείο Πατρών προβεί, κατά τη διαδικασία της εκουσίας διακιοδοσίας, σε ερμηνεία της από 27.8.1990 ιδιόγραφης διαθήκης της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας Παρασκευά ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ το γένος Παναγιώτη και Ελένης ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ η οποία δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Γυθείου κατά τη συνεδρίαση του στις 18.5.2011 με το 38/2011 πρακτικό του και καταχωρήθηκε στα Βιβλία διαθηκών του άνω Δικαστηρίου εις τόμον 3387 και α.α. 199 και αφορά ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο (Β’) όροφο πάνω από το ισόγειο με το ένα τρίτο (1/3) εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου οικοδομής κτισμένης στην Νίκαια και προηγούμενα στον Πειραιά, στη θέση “Καραβά’’, εντός της περιφέρειας πρώην Δήμου Πειραιώς και ήδη Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ι. Ρέντη και επί της οδού Πέτρου Ράλλη στην οποία φέρει σήμερα το αριθμό 497, παλαιότερα τον αριθμό τριακόσια πενήντα πέντε (355) – με την οποία όρισε κληρονόμο της το Σωματείο με την επωνυμία “Αγάπη στα Γεράματα’’ το οποίο είχε έδρα στην Νεαπόλη Βοιών Λακωνίας, το οποίο είχε λυθεί ήδη κατά τον θάνατο της ανωτέρω διαθέτιδος ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας Παρασκευά ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ το γένος Παναγιώτη και Ελένης ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ και κατά ρητή διάταξη του στο άρθρο 23 του Καταστατικού του αλλά και στο από 30-1-2000 Πρακτικό λύσεως του αναφέρεται ρητά ότι παραχωρεί στο αιτούν Ίδρυμα «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» όλα τα περιουσιακά του στοιχεία . Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ χήρα Παρασκευά ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ το γένος Παναγιώτη και Ελένης ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ, απεβίωσε στις 31 Οκτωβρίου 2010 στους Μολάους Λακωνίας, όπως αυτό προκύπτει από την με αριθμό πρωτ. 476/3.11.2010 [Αριθμός Πράξης 101 –Τόμος Ε -Έτος 2010] Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Βοιών.
Επίσης αιτείται να προσδιορισθεί από το Τριμελές Εφετείο Πατρών ότι κληρονόμος του ανωτέρω ακινήτου είναι το αιτούν, ήτοι το Κοινωφελές Εκκλησιαστικό ίδρυμα Περιθάλψεως Ηλικιωμένων και Ατόμων με ειδικάς ανάγκας «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» που εδρεύει στην Νεάπολη Βοϊών Λακωνίας του Δήμου Μονεμβασίας.
Η παρούσα δεόν να αναρτηθεί στο διαδίκτυο προς γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή εποπτεύουσα αρχή και δη:
α) στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, ήτοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελιποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου καθώς και τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας της κατ’ άρθρο 10 παρ 4 εδ δ Ν 4182/2013,
β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβάσιας, καθώς επίσης και τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας του εν λόγω Δήμου κατ’ άρθρο 10 παρ 4 εδ δ Ν 4182/2013 και
γ) στη ιστοσελίδα της δημοτικής ενότητας Βοϊων του Δήμου Μονεμβασίας καθώς επίσης και τοιχοκόλληση στο κατάστημα της έδρας της, όπως και στην ιστοσελίδα της κοινοτικής ενότητας Νεάπολης Βοϊων Μονεμβασίας και τοιχοκόλληση στο κατάστημα της κοινότητας και και να παραμείνει αναρτημένη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου.

O πληρεξούσιος δικηγόρος
ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 178- ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ : 2610 622446
Α.Φ.Μ. : 104498719 – Γ΄ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
E-mail : giorgegiap@yahoo.gr