Περίληψη διακήρυξης παραχώρησης θέσης περιπτέρου στην κοινότητα Μολάων

328

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  τη θέση περιπτέρου στην κοινότητα Μολάων ως κάτωθι:

 

Θέση περιπτέρου:

 

Περιγραφή

Πλησίον Νοσοκομείου Μολάων

 

Επιφάνεια παραχωρούμενου χώρου 29τμ (κουβούκλιο:2,60τμ  και κοινόχρηστος Χώρος : 26,40τμ)

 

Διάρκεια παραχώρησης:

 

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για εννέα (9) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης..

 

Κατηγορίες δικαιούχων:

 

 

 

 

Τέλος παραχώρησης                :

 

Χρόνος υποβολής αιτήσεων    :

 

 

 

α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.) ή

β) πολύτεκνοι ή

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το τέλος ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ μηνιαίως.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διαδικασία είναι απαραίτητο να υποβάλλει κλειστό – σφραγισμένο φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα πρωτόκολλο του Δήμου  εντός δέκα (10) ημερών (δηλαδή μέχρι και την 8η Αυγούστου 2022) από τη δημοσίευση της παρούσας στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου.

Στο φάκελο θα αναγράφεται εξωτερικά: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΛΑΩΝ

 

 

 

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την υπάλληλο  Μέντη Κυριακή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στo τηλέφωνα 2732360529 και στο email:mentik@monemvasia.gr

Δείτε την περίληψη διακήρυξης.