Πλήρωση μίας θέσης ειδικού συνεργάτη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στο Δήμο Μονεμβασίας

1038

Ο Δήμαρχος  Μονεμβασίας  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν :

  • αίτηση
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  • δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ενιαίου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής (Π.Σ.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ), αντίστοιχης ειδικότητας,
  • πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που θα αποδεικνύουν την εμπειρία,
  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  • υπεύθυνη δήλωση (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) για τα γενικά προσόντα διορισμού, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μονεμβασίας από  την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (κ. Ιωάννης Λάγγης, τηλ. 2732360511) και Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Μονεμβασίας (κ. Παναγιώτα Κολλιάκου, τηλ. 2732360524) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.