Πορίσματα Κ.Ο.Ε. για την πυρκαγιά έτους 2015 στην Δ.Ε. Βοιών

728

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, τους “Πίνακες Διοικητικού Ελέγχου –
Πορίσματα Δικαιούχων Φυτικού και Παγίου”, για το εγκεκριμένο πρόγραμμα Κ.Ο.Ε
“ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2015”, στους οποίους περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του διοικητικού
ελέγχου των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση χορήγησης ενίσχυσης καθώς επίσης και τα
πορίσματα εκτίμησης ζημιάς των δικαιούχων παραγωγών για την τις Τοπικές Κοινότητες
Κάμπου, Λαχίου, Μεσοχωρίου, Αγίου Νικολάου και Δημ. Κοινότητας Νεάπολης .
Οι Πίνακες είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι
την 29 /10 /2018 και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί
το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου και τα πορίσματα εκτίμησης της ζημιάς του. Όποιος
διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένστασης για διοικητικό έλεγχο ή αίτηση
επανεκτίμησης για πόρισμά του μέσα στην παραπάνω προθεσμία των τριάντα (30)
ημερών.
Επισημαίνεται ότι η διάθεση των πορισμάτων εκτίμησης θα πραγματοποιείται στα γραφεία
του Δημ. Καταστήματος Νεάπολης κάθε ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ.
Ο Ανταποκριτής ΕΛ.Γ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ