Προκήρυξη για μίσθωση ακινήτου στη Νεάπολη για στέγαση της Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης

247

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) το Ν.3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
δ) την αριθμ. 13/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Πινακοθήκης και Βιβλιοθήκης Αχ. Βαρβαρέσσου και τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημοπρασία μειοδοτική,φανερή, και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Πολιτισμού &Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας στο οποίο θα στεγαστεί η Πινακοθήκη και Βιβλιοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα της Προέδρου με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής:
 στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δ.Ε Βοιών στην Νεάπολη ,
 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, στην έδρα του Δήμου τους Μολάους
 Στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr.

Καλούμε τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι 14-06-2022 ημέρα Τέταρτη και ώρα 14:00
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή
προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθεσμη.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου ,
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732 360 586

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Δείτε την προκήρυξη.