Προκήρυξη για συμμετοχή στις Εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Μονεμβασίας για το έτος 2024

217

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων στον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας της Δ.Κ. Μεταμόρφωσης για το έτος 2024, όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 95/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Περί λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων», με τέσσερις (4) θέσεις, όπως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου,

α) στις 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Μαρίνας,

β) στις 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτήν και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής έως και τις 12-07-2024, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.

Δικαιούχοι σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021:

Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις.

Κάθε θέση δραστηριοποίησης θα αντιστοιχεί σε ένα έως πέντε (1-5) τετράγωνα χρήσης (ανάλογα με τη ζήτηση).

 

Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες δικαιούχων πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

 

Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στις Εμποροπανηγύρεις, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση συμμετοχής και αποδοχής των όρων του Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.
  2. Βεβαίωση δραστηριοποίησης ή άδεια που κατέχει ο πωλητής, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.
  3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου και Άδεια διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς).
  4. Πιστοποιητικό Υγείας για  δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  5. Δημοτική ενημερότητα (από Δήμο Μονεμβασίας).

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://openmarket.mindev.gov.gr  της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από το παραπάνω Τμήμα ή να την αναζητήσουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»  (https://openmarket.mindev.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας (www.monemvasia.gov.gr). Η αίτηση θεωρείται έγκυρη όταν κατά την υποβολή της συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας και πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά», σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

  • Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή εμποροπανήγυρης.

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024) και μέχρι την έναρξη της Εμποροπανήγυρης, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, δύναται να γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις μέχρι της πλήρωσης των θέσεων, για τις οποίες θα ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία.

Έχουν επίσης αναρτηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»  και στην ιστοσελίδα του Δήμου:

α) Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση,

β) Κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (Α.Δ.Σ. αριθ. 95/2022),

γ) Α.Δ.Σ. αριθ.24/2023 περί καθορισμού τέλους χρήσης χώρου ανά θέση,

δ)  Τοπογραφικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας με τις θέσεις.       

ε) Προκήρυξη.

στ) Α.Δ.Σ. αριθ.49/2024 περί συγκρότησης επιτροπών εμποροπανηγύρεων.

ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Η έκδοση των σχετικών εγκρίσεων συμμετοχής και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.

Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.