Προκήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην Κοιν. Μολάων

417

Η πρόεδρος του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση του ΚΑΠΗ Μολάων.

Περιγραφή του μισθίου
Το μίσθιο πρέπει:
-να βρίσκεται στην Τ.Κ Μολάων
-Να είναι ισόγειο και να έχει επιφάνεια όχι μεγαλύτερη από 100 τετραγωνικά .
-Να βρίσκεται σε απόσταση από την πλατεία γύρω στα 150 μέτρα.
-Να έχει πρόσβαση σε κεντρική δημοτική οδό.
-Οι τουαλέτες να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την αίθουσα για εύκολη πρόσβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση στο πίνακα ανακοινώσεων της Διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Δήμου ήτοι μέχρι την 18-11-2019.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Νομικού Προσώπου , εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση Μολάοι Λακωνίας Τηλέφωνο: 2732360586 FAX 2732360556.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Περίληψη διακήρυξης