Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και των αντίστοιχων αποχετευτικών δικτύων

229

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των τεσσάρων (4) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) και των αντίστοιχων αποχετευτικών δικτύων αστικών λυμάτων, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 432.000,00 ευρώ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28.11.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4.1.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 8.1.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή και να εγγραφούν στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3.483,87 ευρώ (ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η εγγύηση καλή εκτέλεσης στο ποσό των 13.935,48 ευρώ (ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (29/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 23PROC013840178.

Ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 27/11/2023 11:55 (ID: 2023-188457).