Προκήρυξη θέσεων για τη διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17

411

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την χορήγηση αδειών για ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) συνολικά θέσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Μονεμβασίας, για τη διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κατέχουν την σχετική βεβαίωση από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης, τα οποία μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν τη σχετική διοικητική άδεια.

Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας, οφείλουν να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τους αιτούντες πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα:

 1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία.

2. Βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας.

2α. Για έργα τέχνης & καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.)

2β. Για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά κ.τ.λ.

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

  1. Έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Δημοτική Ενημερότητα.

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205):

  1. Πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
  2. Καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων.
  3. Έναρξη επιτηδεύματος με ΚΑ.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας.
  4. Λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Μονεμβασίας Δ/νση: Δημαρχείο – Μολάοι Λακωνίας Τ.Κ. 230 52) από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας «https://monemvasia.gov.gr» και για δώδεκα (12) ημέρες δηλαδή από 14/06/2021 έως και 25/06/2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο της, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται η θέση που επιθυμεί ο αιτών να δραστηριοποιηθεί και να ανήκει αποκλειστικά σε μία από τις παραπάνω θέσεις, καθώς οι αιτούμενοι μήνες δραστηριοποίησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ