Προκήρυξη μίσθωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κ. Μολάων

600

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου , για τις ανάγκες στάθμευσης των αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μολάων .

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός της κοινότητας Μολάων πλησίον της πλατείας με 500 τ.μ. ελάχιστη έκταση έως  1.000,00 τ.μ  μέγιστη έκταση , που θα χρησιμεύει στη στάθμευση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, με το διάγραμμα του ακινήτου το οποίο συντάσσεται από τον μηχανικό της επιτροπής και θεωρείται από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Προϋπολογισμού και λογιστηρίου  ημέρες Δευτέρα εως Παρασκευή  και ώρες 09:00-14:00, στο Δημαρχείο της έδρας (Μολάοι) και στα τηλέφωνα 27323 60528 κ.Στυλιανού Π. και 27323 60523 κ. Μήτρη  Αικ.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας .

Προκήρυξη μίσθωσης