Προκήρυξη μίσθωσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Κ. Μολάων

748

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση χώρου από το Δήμο μας, για τις ανάγκες στάθμευσης των αυτοκινήτων στην Κοινότητα Μολάων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται εντός της κοινότητας Μολάων πλησίον της πλατείας ,με ελάχιστη έκταση 1.000,00 τ.μ που θα χρησιμεύει στη στάθμευση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης ,ώστε να αποφευχθεί το πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον τρία έτη ,σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Προϋπολογισμού και λογιστηρίου ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00, στο Δημαρχείο της έδρας (Μολάοι) και στα τηλέφωνα 27323 60528 κ. Στυλιανού Π. και 27323 60523 κ. Μήτρη Αικ.

Προκήρυξη μίσθωσης