Προκήρυξη μιάς θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

720

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις στο Δήμο Μονεμβασίας με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4194/2013 ” Κώδικας Δικηγόρων”.

Α. Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων, του Δήμου Μονεμβασίας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Β. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η προάσπιση δια της δικαστικής οδού των συμφερόντων του Δήμου Μονεμβασίας των Νομικών Προσώπων αυτού, η νομική εκπροσώπησή του ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε δικαστικής αρχής, η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων, η γνωμοδότηση για κάθε νομικό θέμα που τίθεται από το Δήμαρχο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την Οικονομική Επιτροπή, από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων, η εξώδικη – εξωδικαστική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον Διοικητικών Αρχών ή άλλων φορέων για θέματα νομικής φύσεως, η παροχή νομικών υπηρεσιών γενικά σε θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας καθώς και η εν γένει υποστήριξη σε θέματα που άπτονται νομικής έρευνας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, επί καθημερινής, κατά το δυνατόν βάσεως, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά κανόνα, στο Δήμο Μονεμβασίας και στα αρμόδια δικαστήρια, τηρούμενων πάντα των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, προκειμένου να εκπληρώνονται πλήρως τα ανατιθέμενα καθήκοντα.

Επιπλέον:

  • θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων
  • θα παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους
  • θα υποβάλει γνωμοδοτήσεις σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο
  • θα επεξεργάζεται, θα συντάσσει και θα ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους
  • θα παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία θα τηρεί και θα επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο
  • θα τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας
  • επίσης υποχρεούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο (Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που έχει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση της/του υποψηφίας/ου), στο Δήμο Μονεμβασίας, στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας – Ταχ. Δ/νση: Μολάοι Λακωνίας, Τ.Κ. 23052 , υπεύθυνη κα Κολλιάκου Παναγιώτα, τηλ. 2732360524,511 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο του Νομού, Εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ », αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ