Προκήρυξη προγραμμάτων Αλιείας

725

Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ οι ακόλουθες Αποφάσεις-προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013:

ΜΕΤΡΟ 1.1. – ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.1 – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ      ΜΕΤΡΟ 2.3 – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ