Παράταση Σχεδίων Βελτίωσης

1007

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 (Σχέδια Βελτίωσης) με συνολικό προϋπολογισμό 316 εκατ. ευρώ.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 21.12.2017 έως και 2.5.2018 (σύμφωνα με το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια ο φυσικός φάκελος κατατίθεται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες αγρότες ή νέοι γεωργοί), συλλογικά πρόσωπα αγροτών (συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών κ.α.), και νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου.

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 είναι ενδεικτικά:

Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.                                                                        Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.
Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

Επιλέξιμες επενδύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 αφορούν κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης κ.α..

Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης.

Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα του υποψηφίου δικαιούχου. Ενδεικτικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50-60% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ