Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου & καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

940

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια:

Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 64950) και
Ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 65291)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 15.10.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 00:01
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11.11.2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 15.11.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην παρούσα δημοτική ιστοσελίδα http://www.monemvasia.gov.gr, αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 5.11.2018 & ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-572, Fax: 2732360 556 –