Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού

249

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, όπως ενδεικτικά  απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ), προϋπολογισμού με ΦΠΑ 66.509,04 ευρώ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από σύγκριση των τιμών ανά είδος.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα και γραμμές του προϋπολογισμού και για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος όπως αυτά παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό μελέτης της παρούσας προμήθειας.

Δεν λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία δίδεται για μέρος μόνο των ειδών ή ποσοτήτων του κάθε τμήματος.

Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται έως το ποσό των 53.636,32 €, πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 27.9.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 13.10.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:00:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 18.10.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή και να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι  1.072,73 ευρώ και η εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, μία φορά την εβδομάδα και εντός (3) τριών ημερών από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση του υπευθύνου της εκάστοτε υπηρεσίας. Τα είδη θα παραδίδονται με φροντίδα, παρουσία και δαπάνες του προμηθευτή στις αποθήκες των υπηρεσιών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (7η/10/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542, email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι  Τ.Κ 230 52.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC009264273.

Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:

Διακήρυξη δημοπρασίας

Προκήρυξη

Τεχνική έκθεση

Τεχνικές προδιαγραφές

Προϋπολογισμός

Συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα I – Ε.Ε.Ε.Σ.

Παράρτημα II -Εγγυητικές επιστολές

Παράρτημα III -Τεχνική προσφορά / Φύλλο συμμόρφωσης