Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

285

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας έχοντας υπόψη:

Α: τις διατάξεις:

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

 • του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
 • του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
 • του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 • του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 • της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β’): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 • της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 • της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
 • της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

[Άλλο θεσμικό πλαίσιο]

 • του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
 • του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
 • του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
 • του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 • της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις»
 • του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
 • του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
 • του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
 • του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
 • του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
 • του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

Β: τα λοιπά στοιχεία:

 1. το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 39/14.9.2021 (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) του τμήματος Προμηθειών του Δήμου Μονεμβασίας στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και των ΝΠΔΔ αυτού και ενδεικτικά (απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ),
 2. της με αρ. 334/14.12.2020 (62ΘΑΩΚ9-3ΨΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας, με την οποία συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του διαγωνισμού.
 3. την αριθ. 325/2021 (6Ω5ΞΩΚ9-3Ι8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία,
 4. την αριθ. 13415/27.9.2021 (21PROC009264273) διακήρυξη διαγωνισμού,
 5. το αριθ. 2/1.11.2021 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής, στο οποίο διαπιστώνεται το εν μέρει άγονο αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
 6. την αριθ. 390/23.11.2021 (21AWRD009600227) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
 7. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Προσκαλεί

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 13415/27.9.2021 (21PROC009264273) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 56.995,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από σύγκριση των τιμών ανά είδος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 13415/27.9.2021 (21PROC009264273)  διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr 29/11/2021 29/11/2021

και ώρα 16:00

4/12/2021

και ώρα 16:00

7/12/2021

και ώρα 10:00

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 307513.07.2021 τεύχος Β’): «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικής & Οικονομικής Προσφοράς, όπως προβλέπονται στην αριθ. 13415/27.9.2021 (21PROC009264273) διακήρυξη του διαγωνισμού.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας, στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.

Για τα πλήρη τεύχη του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542 – email: papageo@monemvasia.gr

Δείτε τα αρχεία του διαγωνισμού:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ