Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων

341

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

 Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 40.498,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή).

Η παράδοση των υλικών πλήρως τοποθετημένων, θα γίνεται τμηματικά κατόπιν εντολής της υπηρεσίας, σε διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 23η/7/2019, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών με τη διακήρυξη ειδών.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη  παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 19PROC005260606.

Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732 360 542-579

Fax: 2732 360 556  – papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τ.Ε.Υ.Δ. (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Τ.Ε.Υ.Δ. (doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (xls)