Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων

522

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας εκδηλώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών και μηχανημάτων.

H προμήθεια και τοποθέτηση στα οχήματα και λοιπά μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασίας, ελαστικών επίσωτρων, ζυγοσταθμισμένα, στη σωστή πίεση λειτουργίας, μετά των απαραίτητων βαλβίδων, αεροθαλάμων, αντίβαρων κλπ. όπου είναι απαραίτητα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (44.094,40 €), ήτοι (35.560,00 €) για αξία αγοράς και (8.534,40 €) για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή έως την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά από σύγκριση των τιμών ανά είδος.
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το σχετικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 12η/6/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.
Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς με υπηρεσίες μεταφορών πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως την ανωτέρω αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε τόπο και ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Δείτε τα ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.