Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών

530

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών, καθώς και την πιστοποίηση των χώρων αυτών, προϋπολογισμού 220.906,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 69085).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:
– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 29.12.2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 00:01
– Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20.1.2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00
– Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 24.1.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού ήτοι 3.563,00 ευρώ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η παράδοση των ειδών πλήρως εγκατεστημένων θα γίνει εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.gr, αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο www.eprocurement.gov.gr «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 14.1.2019 & ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-572, Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα προμηθειών, Μολάοι – 230 52.