Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών

465
untitled

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 460.114,40 ευρώ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υποδιαιρείται σε δώδεκα (12) τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, για τη συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε τμήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 26.8.2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30.9.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00:00  

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 3.10.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00  

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Η παράδοση, τοποθέτηση και δοκιμαστική λειτουργία των ειδών θα γίνει εντός διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και η χρηματοδότηση γίνεται μέσω επενδυτικού δανείου και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της Πρόσκλησης I του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εφτά (7) μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 19PROC005470551.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, εκτελούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο μέχρι έξι (6) μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (24/9/2019, ημέρα Δευτέρα & ώρα 14:00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.