Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών του Δήμου

206

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών, προς κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν για διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 159152).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως εξής:

– Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 15/4/2022 μέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 4/5/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:00:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 9/5/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι ποσού 600,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι 2.400,00 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ.

Επίσης προβλέπεται κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας ποσού 3.000,00, για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται δύο (2) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου http://www.monemvasia.gov.gr/, και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», όπου βρίσκεται αναρτημένη με αριθ. 22PROC010393870.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 29.4.2022 & ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ: 2732360542– email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα προμηθειών, Μολάοι – 230 52.

Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ