Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού γηπέδου για το γήπεδο στην Κοινότητα Κυπαρισσίου

184

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίου διακηρύσσει διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού γηπέδου για το γήπεδο στην Κοινότητα Κυπαρισσίου, προϋπολογισμού 67.999,12  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παράδοση των υλικών πλήρως τοποθετημένων, θα γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας την 10/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό
Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που διαθέτουν συγκεκριμένη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προκύπτει από κριτήρια που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη (άρθρ.14).

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των άρθρ. 45 & 48 του Ν.4182/2013 και του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.monemvasia.gov.gr/, από 17.5.2024.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Δήμου Μονεμβασίας https://monemvasia.gov.gr/,  της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου https://www.apd-depin.gov.gr/, του Υπουργείου Οικονομικών στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μονεμβασίας και της Κοινότητας Κυπαρισσίου.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – τηλ: 2732 360 542 – papageo@monemvasia.gr.