Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού

690

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού και συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, προϋπολογισμού 178.436,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 90651) και

ΤΜΗΜΑ Β:_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 90653)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 8/4/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/4/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00:00
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 29/4/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Επίσης προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας δύο (2) ετών ως εξής:

-Για το τμήμα (Α) ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 6.000,00 ευρώ,

-Για το τμήμα (Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 3.000,00 ευρώ

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε εφτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η παράδοση τοποθέτηση και δοκιμαστική λειτουργία των ειδών του τμήματος (Α) θα γίνει εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και των ειδών του τμήματος (Β) θα γίνει τμηματικά σε διάστημα  ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/ αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 21.4.2020 & ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-572, Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα προμηθειών, Μολάοι – 230 52.