Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανάρτησης πινάκων, καβαλέτα, banner και φωτιστικά οροφής σε αίθουσα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης

422

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων πληρότητας του τρόπου υλοποίησης και εμπειρίας.
Ειδικότερα πρόκειται για εξοπλισμό ανάρτησης πινάκων, καβαλέτα, banner και φωτιστικά οροφής.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού και η παράδοση των υλικών θα γίνει, σε διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 23η/2/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Δεκτοί γίνονται οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Ν. 4412/2016.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.
Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 18PROC002638471. Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.
Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732 360 542-579
Fax: 2732 360 556 – papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.