Προμήθεια και τοποθέτηση νέας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) σε υπάρχον μεταχειρισμένο πλαίσιο

216

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η προμήθεια και τοποθέτηση νέας υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος, τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου (μύλος) σε υπάρχον μεταχειρισμένο πλαίσιο, προϋπολογισμού 55.800,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 10η/8/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών σχετικών με τη διακήρυξη.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 450,00  ευρώ

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα πέντε (5) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη  παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.monemvasia.gov.gr/.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC009001381/2021_07_29.

Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, Γεώργιος Βασιλείου, τηλ: 2732360542-579- papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

Δείτε παρακάτω τα αρχεία του διαγωνισμού:

Διακήρυξη

Προκήρυξη (pdf)

Προκήρυξη (doc)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (pdf)

Εγγυητικές επιστολές

Κριτήρια αξιολόγησης

Φύλλο συμμόρφωσης

Τεύχη διαγωνισμού