Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού – εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών στα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Μονεμβασίας

178

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και την εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων εργασιών επί τόπου επέμβασης, επισκευής και αποκαταστάσης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα, που αφορούν στα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 69.998,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα:

Α: προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού_προϋπολογισμού 24.998,40 με ΦΠΑ και

Β:εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων εργασιών προϋπολογισμού 44.999,60 με ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε τμήματος όπως αυτά παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό μελέτης και το προσφερόμενο ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να είναι ενιαίο για όλες τις ομάδες/υποομάδες/γραμμές του προϋπολογισμού.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 24/8/2022 μέρα Τετάρτη και ώρα 21:00.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 15/9/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:00.      
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 19/9/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ)  και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.

Επίσης προβλέπεται κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας, μόνο για το τμήμα (Α) σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 1.008,00 ευρώ, για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας ενός (1) έτους.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται δύο (2) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/, και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», όπου βρίσκεται αναρτημένη με αριθ. 22PROC011132684.

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 9.9.2022 & ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ: 2732360542– email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι – 230 52.

Δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού:

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Εγγυητικές Επιστολές

Έντυπο προσφοράς

Έντυπο προσφοράς (.doc)

Φύλλο συμμόρφωσης

Φύλλο συμμόρφωσης (.doc)

Τεύχη διαγωνισμού