Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων εργασιών επί τόπου επέμβασης, επισκευής και αποκαταστάσης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα, που αφορούν στα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας

252

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων εργασιών επί τόπου επέμβασης, επισκευής και αποκαταστάσης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα, που αφορούν στα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 74.396,28  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 9η/8/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών ή παροχή υπηρεσιών  σχετικών με τη διακήρυξη.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η παροχή εγγύησης συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό ένα επί τοις εκατό (1%) του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 599,97  ευρώ.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Επίσης προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, που ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ευρώ και κατατίθεται ταυτόχρονα με την παράδοση  της πρώτης παραγγελίας του εξοπλισμού.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη  παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.monemvasia.gov.gr/.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC009001145/2021_07_29.

Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, Γεώργιος Βασιλείου, τηλ: 2732360542-579- papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

Δείτε παρακάτω τα αρχεία του διαγωνισμού:

Διακήρυξη

Προκήρυξη (pdf)

Προκήρυξη (doc)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (pdf)

Εγγυητικές επιστολές

Έντυπο προσφοράς

Φύλλο συμμόρφωσης

Τεύχη διαγωνισμού