Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών στην Τ.Κ. Βελιών

449
untitled

Ο Δήμος Μονεμβασίας προκειμένου να διευκολύνει τους χρήστες των δημοτικών δικτύων άρδευσης από τις υδροληψίες «Λαγκάδι 1 & 2» της Τ.Κ. Βελιών, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση των κατάλληλων υδρομέτρων.

Μέσω αυτής της διαδικασίας θα προκύψουν οφέλη τόσο κατά την τιμή αγοράς των υδρομέτρων (καθώς θα γίνει συνολική προμήθεια και τοποθέτηση ύστερα από διαγωνισμό), όσο και κατά τη δυνατότητα αποπληρωμής του κόστους (σε δόσεις).

Κατόπιν αυτών, οι χρήστες θα ειδοποιηθούν άμεσα από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Βελιών προκειμένου να ελέγξουν και να υπογράψουν την κατάσταση με τα απαιτούμενα υδρόμετρα κατά παραγωγό, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Επιπλέον, όσοι παραγωγοί δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για άρδευση και επιθυμούν να κάνουν χρήση από τις παραπάνω υδροληψίες:

α)  θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ώστε να συμπεριληφθούν (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) στο πρόγραμμα άρδευσης και

β) να υπογράψουν την παραπάνω αναφερόμενη κατάσταση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ