Προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού για ιδιόχρηση

467

Από το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων Ν. Λακωνίας ανακοινώνονται τα παρακάτω:

“Ενημερώνουμε όλους τους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας , ενόψει  των επερχόμενων σπορών, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4351/2015 (Α΄164) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), (ν. 3874/2010 (Α’151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), επιτρέπεται να αποκτήσει από άλλα Κράτη – Μέλη πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (σπόρους, μοσχεύματα άριζα- έρριζα) αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της δικής του αγροτικής εκμετάλλευσης και όχι για εμπορία. Για την απόκτηση του πολλαπλασιαστικού υλικού αυτής της χρήσης δεν απαιτείται άδεια εμπορίας.

Για την αποφυγή φαινομένων εμπορίας, καθώς και για την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών απόκτησης πολλαπλασιαστικού υλικού από άλλα Κράτη – Μέλη, οι παραγωγοί μετά την άφιξη του πολλαπλασιαστικού υλικού στον τόπο εγκατάστασης της εκμετάλλευσής τους οφείλουν:

  • Να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ), (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) την απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Να προσκομίσουν Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο Αγοράς.
  • Να προσκομίσουν αντίγραφο της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) /Δήλωσης ΟΣΔΕ.
  • Να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, η οποία εκδίδεται από την ίδια υπηρεσία (κατά τόπους ΤΑΑΕ).
  • Να καταβάλουν το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος για το πολλαπλασιαστικό υλικό, το οποίο δηλώθηκε.

Τα ΤΑΑΕ πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους εγγράφων και σημάνσεων του πολλαπλασιαστικού υλικού (ετικέτες), τις οποίες πρέπει να φέρει κάθε φυτικό είδος, ανάλογα με τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου πιστοποίησης και εμπορίας, καθώς και της ύπαρξης ή μη, φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, για τα είδη που απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.

Επίσης, τα ΤΑΑΕ διενεργούν δειγματοληπτικούς εργαστηριακούς ελέγχους του πολλαπλασιαστικού υλικού και ειδικότερα για τα είδη: Αραβόσιτος (καλαμπόκι), σόγια, βαμβάκι, ελαιοκράμβη, τεύτλα και βιομηχανική τομάτα ελέγχεται εργαστηριακά η παρουσία προσμίξεων με γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

Εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση από τις αναφερόμενες ανωτέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις”.