Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

284

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης

Προμήθεια τροφίμων (4η Ομάδα_Τρόφιμα Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ) προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός (1) έτους και προϋπολογισμού 34.324,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα/υποομάδα (χαμηλότερη τιμή).

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις οποομάδες του προϋπολογισμού, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδος, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 26η.2.2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία σχετικών με τη διακήρυξη ειδών.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες

Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη  παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 21PROC008143774.

Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732 360 542-579

Fax: 2732 360 556  – papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

Φύλλο Συμμόρφωσης

Προϋπολογισμοί

Τεχνική Έκθεση

Συγγραφή υποχρεώσεων

Τεχνικές προδιαγραφές

Έντυπο Οικονομικών προσφορών