Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους του Ν.Π.Δ.Δ για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων των τριών (3) παιδικών σταθμών και των εργαζομένων δικαιούχων γάλακτος

255

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Υποβολή Προσφοράς

Προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας» για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων των τριών (3) παιδικών σταθμών και των εργαζομένων δικαιούχων γάλακτος.

παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω:

Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 8η/4/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21) ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού που αναφέρονται στο παράρτημα II  και  για το σύνολο της ποσότητας αυτού.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.