Προμήθεια τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

56

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 95.703,87 ευρώ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων ή για μία ή περισσότερες ομάδες του προϋπολογισμού και  για το σύνολο της ποσότητας αυτού.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 31.1.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 2.2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 18.2.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά, χωρίς ΦΠΑ και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του οικονομικού της αντικειμένου.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 10.2.2020 & ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γιώργος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-572, Fax: 2732360 556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα προμηθειών, Μολάοι – Τ.Κ 230 52.