Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

296

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω:

Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι
Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 20η/2/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και αμέσως
μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των
ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά
δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα
II ή για ένα ή περισσότερα τμήματα του προϋπολογισμού και για το σύνολο της ποσότητας
αυτού, εκτός των τμημάτων 9,14,19,38,39,40,41 & 42 τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης διαπραγμάτευσης.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Αναλυτικότερα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι
ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

 • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
  κράτους εγκατάστασης.
 • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής τους, η οποία εκδίδεται από τις εκάστοτε αρμόδιες
  αρχές.
 • Για τα τρόφιμα που η μεταφορά τους απαιτεί ψυκτικό θάλαμο απαιτείται η προσκόμιση
  βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος (π.χ άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ψυγείου ή
  άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Το επισυναπτόμενο φύλλο συμμόρφωσης που παρατίθεται ως παράρτημα στη
  διακήρυξη (παράρτημα IV)

(Επί πλέον δικαιολογητικά για συμβάσεις άνω των 2.500,00 € χωρίς ΦΠΑ)

 • απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης μεταγενέστερης της παρούσης ειδοποίησης.
  Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
  -στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
  εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές
  -στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
  -στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 • πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνονται οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
  που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς
  και
 • πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω φορείς κύριας και
  επικουρικής ασφάλισης.
 • τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
  (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε
  σώμα, σε περίπτωση που η προσφέρουσα επιχείρηση έχει νομική μορφή.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα και αν απαιτείται θεωρημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν.
4250/14.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της
κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού
αριθ. 660/15.1.2019 (19PROC004332013).

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Γραφείο
προμηθειών – Μολάοι 230 52