Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

270

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, από τις ομάδες/υποομάδες που αναφέρονται στον Πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα/υποομάδα.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 15η/3/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 27/15.1.2021 του τμήματος Προμηθειών του Δήμου.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542 & 579  email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα Προμηθειών – Μολάοι Τ.Κ 230 52.