Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

74

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

Προσκαλούμε σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αριθ. 18112/29.11.2023 (23PROC013856079) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του Προσώπων, κατόπιν  άγονου τμήματος διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 18112/29.11.2023 (23PROC013856079) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση στο σύστημα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14/01/2024 και ώρα 23:00:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 17/01/2024 και ώρα 10:00:00

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) και στον ν. 4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική Προσφορά, όπως προβλέπονται στην αριθ. 18112/29.11.2023 (23PROC013856079) διακήρυξη του διαγωνισμού.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η παρούσα πρόσκληση, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας, στη διεύθυνση https://www.monemvasia.gov.gr/.

Για τα πλήρη τεύχη του αντικειμένου της παρούσης πρόσκλησης παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου https://www.monemvasia.gov.gr/, αμέσως μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων».

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς  μπορούν απευθύνονται τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579  – email: papageo@monemvasia.gr