Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

563

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων, κατόπιν άγονου διαγωνισμού.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 60.779,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 7η/4/2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών παρουσία των ενδιαφερομένων. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην επισυναπτόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού αριθ. 1162/31.1.2020 (20PROC006227348/2020-01-31).

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732360542-579 – Fax: 2732360556 – email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας – Τμήμα        Προμηθειών – Μολάοι  Τ.Κ 230 52.