Προμήθειες εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την αποκατάσταση βλαβών επείγοντος χαρακτήρα των Αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας

351

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής:

Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού και η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων εργασιών επί τόπου επέμβασης, επισκευής και αποκαταστάσης βλαβών επείγοντος χαρακτήρα, που αφορούν στα έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 73.993,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) από την υπογραφή της σύμβασης.

Ημερομηνία και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας την 5η/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 ως 11:00, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ή με ταχυδρομικές υπηρεσίες, στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό
Ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών ή παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διακήρυξη.

Εγγυήσεις – Χρόνος ισχύος προσφορών
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Επίσης προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα περιόδου καλής λειτουργίας ενός (1) έτους, ύψους 1.500,00 ευρώ που κατατίθεται ταυτόχρονα με την παράδοση της πρώτης παραγγελίας αντλίας/ων.
Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Πρόσβαση σε πληροφορίες
Στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.monemvasia.gov.gr/.
Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» με αριθ. 20PROC006755314/2020_05_25. Η παρούσα περίληψη της διακηρύξεως θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr/.
Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου – Γεώργιος Βασιλείου – τηλ: 2732 360 542-579
Fax: 2732 360 556 – papageo@monemvasia.gr, vasileiou@monemvasia.gr.