Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

1174

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων» , με προϋπολογισμό  114.430,78  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α , αναθεωρήσεις ).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το Δημαρχείο του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 18/08/2016, ημέρα Πέμπτη Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα .
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου της 73/2016 εγκεκριμένης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας (άρθρο 5 του Ν.3669/08).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60581 , Fax επικοινωνίας 2732360590 , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πατσά Σοφία.

Περίληψη Διακήρυξης