Προσκλήσεις για διαπραγμάτευση για το έργο δακοκτονίας 2018

419

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας καλεί όσους επιθυμούν και πληρούν τα κριτήρια για την υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επίσης, καλεί όσους πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 73 έως 83 Ν. 4412/2016 , οι οποίοι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία υπέβαλλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και μόνον αυτούς (άρθρο 26 παρ.2 περ. β του Ν. 4412/2016) να συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση , για την υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Και για τις δύο περιπτώσεις, η ημερομηνία έναρξης των προσφορών είναι η 26η Ιουλίου 2018 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Κυριακή 5 Αυγούστου 2018 και ώρα 23:30.