Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Μονεμβασίας

794

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων, απορριπτέων και προσληφθέντων  σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2020/9605/25-8-2020  Ανακοίνωσης του Δήμου Μονεμβασίας, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Μονεμβασίας.

 Κατά των πινάκων προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση  για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τους εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο Δήμο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση τους –  ήτοι από 3/9/2020 έως και 4/9/2020 –  και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων – προσληπτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 50175/7-8-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3324/τ.Β’/7-8-2020) και θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη, εκ του νόμου, διαδικασία.

Δείτε τους ΠΙΝΑΚΕΣ.