Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2018-2019

439

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για την αμπελουργική περίοδο 2018-2019 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το οποίο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2129/70097/28-6-2017 καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
2. Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Δεν καλύπτεται:
• η κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος της φυσικής τους ζωής, δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων
• η φύτευση αμπελώνων βάσει:
– δικαιώματος φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό
– δικαιώματος από μεταβίβαση που έχουν μετατραπεί σε άδειες φύτευσης

Οι αιτούμενες εκτάσεις για να είναι επιλέξιμες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
1. είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες στο Νομό
2. έχουν υποβληθεί για αυτές τις εκτάσεις:
• Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο
• Δήλωση Συγκομιδής για τις αμπελουργικές περιόδους 2016-2017, 2017-2018
• Δήλωση εκμετάλλευσης έτους 2017 στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης
3. έχουν τηρηθεί για αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινοτικές και τις εθνικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
4. η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (Υπόδειγμα 1) συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά μέχρι και 20/5/2018 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διοικητήριο Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, 23100 Σπάρτη):
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
• Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2017 ή άλλου φορολογικού εγγράφου που αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου
• Παραστατικά νόμιμης κατοχής για τα ιδιόκτητα (συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση ή σε αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους ) και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διάρκειας εννέα ετών∙ μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί συμβολαιογραφικό μισθωτήριο, συνοδευόμενο από την μεταγραφή, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών). Ο ενοικιαστής συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.
• Φωτοτυπία της Δήλωσης Εκμετάλλευσης στα πλαίσια Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017.
• Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιό του χωρίς άλλη ειδοποίηση το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου 2018, καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
• Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ