Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2022-2023

266

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας  Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για την αμπελουργική περίοδο 2022-2023 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το οποίο καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα:

 1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
 2. Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
 3. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Οι αιτούμενες εκτάσεις για να είναι επιλέξιμες πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

 1. είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες στο Νομό
 2. έχουν υποβληθεί για αυτές τις εκτάσεις:
  • Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο
  • Δήλωση Συγκομιδής για τις αμπελουργικές περιόδους 2020-2021,  2021-2022 (δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα αμπελώνες για τους οποίους στη δήλωση συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση και οινοποίηση από τον δηλούντα.
  • Δήλωση εκμετάλλευσης έτους 2022 στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης
 3. έχουν τηρηθεί για αυτές οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κοινοτικές και τις εθνικές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
 4. η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 15/6/2022 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) για ένταξη στο Πρόγραμμα συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (στην περίπτωση των νεοεισερχομένων στον αγροτικό τομέα)
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου που αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου
 • Παραστατικά νόμιμης κατοχής για τα ιδιόκτητα (συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα, αποδοχή κληρονομιάς, αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, κτήση με προσκύρωση ή σε αδυναμία προσκόμισης των παραπάνω αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους συνοδευόμενο με Υ.Δ. του Ν. 1599 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή) και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια (κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης διάρκειας εννέα ετών∙ μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομιστεί συμβολαιογραφικό μισθωτήριο, συνοδευόμενο από την μεταγραφή, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών). Ο ενοικιαστής συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή, με επισυναπτόμενη πρόσφατη εκτύπωση του Ε9, στην οποία θα αναγράφεται η εν λόγω έκταση.
 • Φωτοτυπία της Δήλωσης Εκμετάλλευσης στα πλαίσια Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2022 (επισυναπτόμενο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις συντεταγμένες του αμπελοτεμαχίου και την κατάσταση ΕΛΓΑ).
 • Σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ΄87, όλων των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση στην περίπτωση εκρίζωσης/αναφύτευσης με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ο αιτών αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιό του χωρίς άλλη ειδοποίηση το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, καθώς και ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τράπεζας
 • Πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης (τελευταία 5ετία)

Η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Διοικητήριο  Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, 23100 Σπάρτη, τηλ. 2731363320  ή στο email: d.georgias5@lakonia.gr).

Ανακοίνωση

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 

Αναλυτικός Πίνακας στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2)