Πρόγραμμα «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης»

1201

O Δήμος Μονεμβασίας σας ενημερώνει ότι από 1/2/2017 μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για το πρόγραμμα  «κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης».

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι :

  1. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  2. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό : όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
  3. Άστεγοι : Όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
    εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ένταξης καθώς και τα κριτήρια διαμονής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων:

  • στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ (https://keaprogram.gr/gov) με τους κωδικούς του taxisnet,
  • στα ΚΕΠ του Δήμου Μονεμβασίας
  • στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μονεμβασίας τηλ. επικ. 2732360570

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρήσιμες επισημάνσεις καθώς και ενδεικτικούς πίνακες αναγνώσατε το σύνολο της ανακοίνωσης.

Για περισσότερη ενημέρωση αναγνώσατε:

Χρήσιμα έντυπα :