Πρόσβαση ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

1506

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ’ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β’ -ΑΔΑ:6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» και της έκδοσης της εφαρμοστικής εγκυκλίου  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη των ανασφαλίστων, όσων έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους  ικανότητα (λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο) και όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γίνεται απευθείας στις Υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού για τους δικαιούχους που αδυνατούν να εκδώσουν ΑΜΚΑ.

Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται επίσης απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους και η συνταγογράφηση αποκλειστικά από τις δημόσιες δομές υγείας.

 

Στην  Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου απευθύνονται : 

  • Άτομα με (οποιοδήποτε ποσοστό) αναπηρίας κάτω από 67%,
  • Χρόνια πάσχοντες (όσες παθήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην Κ.Υ.Α. 31102/1870/2013 ΦΕΚ2906 τ.Β),
  • Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα),
  • Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016 των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα),
  • Άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες άρθρο 6 παρ. 8 κατηγορίες α-ζ (ανήλικοι μέχρι 18 ετών υπό ιδιαίτερο καθεστώς, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, με αναπηρία από 67 % και άνω κλπ),

για την διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας τους ή/και των μελών της οικογένειας τους και τον έλεγχο οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας, όπου αυτός απαιτείται (προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο φορολογικό έτος) προκειμένου να επιτύχουν μηδενική συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη.

  • Γενικός πληθυσμός οικονομικά αδύναμων πολιτών, χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, που εμπίπτει στον πίνακα που ακολουθεί  και του επιβλήθηκε συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να υποβάλλει ένσταση  εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής, οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας και το κατά περίπτωση απαιτούμενο δικαιολογητικό που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6

ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗ-
ΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΩΝ
ΟΡΙΟ ΤΟΚΩΝ
Μεμονωμένο άτομο 2.400 € 150.000 € 7.200 € 80 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος 3.600 € 165.000 € 10.800 € 120 €
Οικογένεια με ένα εξαρτώμενο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη 4.200 € 180.000 € 12.600 € 140 €
Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη 4.800 € 195.000 € 14.400 € 160 €
Οικογένεια με τρία εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη 5.400 € 210.000 € 16.200 € 180 €
Οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη 6.000 € 225.000 € 18.000 € 200 €
Οικογένεια με πέντε εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με έξι εξαρτώμενα μέλη 6.600 € 240.000 € 19.800 € 220 €

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στο Γραφείο Πρόνοιας του Δήμου Μονεμβασίας και στο τηλ. 2732360570.