Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016

679

 

Πρόσκληση 1η:


Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεση) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεση) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων  Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου  (Μολάοι Λακωνίας 23052 ), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο  του μελετητικού τους πτυχίου.

Ανακοίνωση-πρόσκληση

Έντυπο αίτησης

 

Πρόσκληση 2η:


Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεση) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, του Δήμου Μονεμβασίας

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων (με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεση) μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, του Δήμου Μονεμβασίας, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου  (Μολάοι Λακωνίας 23052 ), είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./ πρώην Νομαρχιακά Μητρώα) .

Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες πρέπει να έχουν την έδρα τους στον Δήμο Μονεμβασίας

Ανακοίνωση-πρόσκληση

Έντυπο αίτησης