Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

989

Προς: τον κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα/επιχείρηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

 

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 (παρ. 3), 73 & 79-81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων μαθητών στη Μαθητική Εστία Μολάων κατά τις ημέρες που αυτή λειτουργεί και για το διάστημα του σχολικού έτους 2020-2021.
 • Την Απόφαση αριθ. Α684/6.8.2020 (6Τ6ΙΩΚ9-8Θ9), περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 22.600,00 ευρώ.

παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο έως την 2η/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος προδιαγραφών αριθ.  22/3.8.2020 του τμήματος Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου μας, το οποίο σας κοινοποιούμε.

Με την υποβολή της προσφοράς θα υποβάλετε και:

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης.
  Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
  -στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές

  -στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

  -στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του
 • Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ σε περίπτωση προσφοράς επιχείρησης νομικού προσώπου (Ο.Ε. Ε.Ε, Α.Ε κλπ)
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Άδεια λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12): «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (άρθρ. 3 και 14).
  (γίνονται δεκτές άδειες λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εφόσον οι επιχειρήσεις τηρούν τα προβλεπόμενα αρχεία και τηρούν τους κανόνες της ορθής υγιεινής πρακτικής (άρθρ. 18 της Υ.Α Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 -ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 και εγκύκλιος ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.4476/ΕΓΚ.2/14-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3)
  .

Έντυπα Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς