Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων

170

Προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέα που εδρεύει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασίας προς υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Μονεμβασίας και του Ν Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ», που αναφέρονται στον Πίνακα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) που παρατίθεται στο τέλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά ομάδα/υποομάδα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

  • Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις οποομάδες του προϋπολογισμού, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε υποομάδος, όπως αυτές παρουσιάζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
  • Ο χρόνος για την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την 29η/2/2024.
  • Οι τιμές προσφοράς είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
  • Ειδικότερα το γάλα που θα διανέμεται στη Ρειχιά, έδρα της Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα και λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα της περιοχής από σημεία πώλησης/διανομής και της εξ αυτού αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του σε ημερήσια βάση, γίνεται δεκτό και γάλα που έχει υποβληθεί επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση του σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Co τουλάχιστον για 30 λεπτά), με διάρκεια ζωής σε ημέρες που σε καμία δε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’).

Σε καμία δε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό γάλα κατηγορίας «θερμικά επεξεργασμένο» τύπου UHT

  • Η παράδοση των ειδών θα γίνεται ως εξής:

-ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.1-2.1-3.1-4.1-5.1 (Γάλα εργαζομένων Δήμου): Η παράδοση του είδους γάλα θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις αντίστοιχες ποσότητες και στις έδρες των ενοτήτων, δηλαδή στους Μολάους, Μονεμβασιά, Νεάπολη, Παπαδιάνικα και Ρειχιά σε ψυγεία που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος σε σημεία που θα του υποδείξει ο Δήμος ή θα υποδείξει ο ίδιος.

– ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 1.2-2.2-3.2-5.2 (Τρόφιμα  Κοινωνικού Παντοπωλείου): σε τόπους και σε συχνότητα που θα οριστούν από το Δήμο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σε ώρες από 8:00- 12:00 π.μ  στα εξής σημεία:

Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Ασωπού Παπαδιάνικα Λακωνίας – Τ.Κ 23054

 

Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Βοιών Νεάπολη Βοιών Λακωνίας – Τ.Κ 23053

 

Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Ζάρακα Ρειχέα Λακωνίας – Τ.Κ 23052
Δημοτικό κτήριο Δ.Ε Μονεμβασίας Μονεμβασίας Λακωνίας – Τ.Κ 23070

 

-ΥΠΟΟΜΑΔΑ  2.8 (Γάλα  εργαζομένων_Κ.Ε.Π.Π.Ε.Δ.Μ): Η παράδοση του είδους γάλα θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις αντίστοιχες ποσότητες στις εγκαταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης στη Νεάπολη, σε ψυγείο που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος σε σημείο που θα του υποδείξει η Κοινωφελής Επιχείρηση ή θα υποδείξει ο ίδιος.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το υπόδειγμα που προσαρτάται στο τέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III).

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Τμήμα Προμηθειών & Εργασιών του Δήμου Μονεμβασίας (Μολάοι Λακωνίας – Τ.Κ 230 52), έως την 13η/2/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Επίσης οι προσφορές με όλα τα πάρα κάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά δύναται να κατατεθούν έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της ενδιαφερομένους ως την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης του Δήμου Μονεμβασίας.

Πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 60/27.12.2022  του τμήματος Προμηθειών του Δήμου και περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας  https://www.monemvasia.gov.gr και από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου (πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου τηλ: 2732360542 – email: papageo@monemvasia.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα στοιχεία της διαδικασίας:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (doc)